Featured

PAS Suriname

Op deze weblog treft u een weergave van alle beschikbare jaarverslagen van de Pater Ahlbrinck Stichting in Suriname aangaande haar ontwikkelings-werkzaamheden in het binnenland (periode 1973 – 2009).
U kunt naar informatie zoeken op naam van een gemeenschap, het jaartal of het project / onderwerp.

Ook zijn op de pagina Downloads diverse publicaties beschikbaar, waaronder onze Pikin Boskopoe.

Wilt u meer informatie over bepaalde projecten of activiteiten, doet u onderzoek en zou u graag meer informatie willen? U kunt een mail sturen aan

info@pas-suriname.org.

Vermeld in die mail uw naam met eventueel functie en organisatie en uw vraag/vragen dan wel verzoek.

De reguliere website van de PAS is www.pas-suriname.org .

Watersnood 2006 in 2009

Na de watersnood van 2006 en de wateroverlast van 2007/08 is er met middelen van SHO een herstelprogramma uitgevoerd. Eén van de onderdelen binnen dit programma was “herstel economische activiteiten”. Het doel was om de ondernemers die slachtoffer waren van de watersnood, te ondersteunen om hun bedrijf weer op te bouwen tot het niveau van voor de ramp. De PAS was belast met de uitvoering van dit programma. Na afloop van dit onderdeel bleken veel dorpen behoefte te hebben aan landbouwgereedschappen en verwerkingsmachines. Deze zijn gedistribueerd onder families en vrouwenorganisaties in verschillende gebieden. Het betreft hier o.a. landbouwgereedschap- sets, rijstpelmolens, cassavemolens, miniploegen, motorzagen en brush cutters.  Hiervoor is een extra projectaanvraag voor ingediend en de PAS heeft deze materialen kunnen verspreiden in haar werkgebied.

De begeleiding van de ondernemers/ vrouwengroepen was echter geen onderdeel van dit project. In het kader van de duurzaamheid van het project heeft de PAS besloten om een apart project te schrijven voor de begeleiding van de ondernemers/vrouwenorganisaties op landbouwtechnisch-, machinetechnisch- en gebruiktechnisch gebied in haar werkgebied.  Het project omvat 3 onderdelen namelijk:

  •  Training landbouwmachine gebruik en onderhoud / professionalisering landbouw
  • Training kasboekhouding kostprijsbepaling
  • Landbouw voorlichting, rationalisatie van landbouwmethodes

 Dit programma onderdeel is in 2009 afgerond.

Ondernemerschap 2009

Ondanks dat er ruim 5000 bewoners wonen in Brokopondo (regio Midden), is er geen ijsfabriek aanwezig. Al het ijs (ijsblokken om te koelen) komt uit Paramaribo. In eerste instantie zijn 3 locaties geïdentificeerd in het Brokopondo gebied. Dit zijn Afobakka, Brokoponocentrum en Brownsweg. Na onderzoek zijn Afobakka en Brownsweg als geschikte plaatsen overgebleven. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de technische realisatie en het marketingplan van een ijsfabriek in Afobakka en Brownsweg. Er zijn 67 mensen geïnterviewd. Totaal zijn er in de twee gebieden 476 mensen geteld die direct voordeel aan de ijsfabriek zouden hebben. De volgende stap is het opstellen van een bedrijfsplan met exploitatiebegroting. Na een training zijn 3 ondernemers gestart met het schrijven van een businessplan voor een ijsfabriek.

Door de asfaltering, maar ook door steeds meer economische activiteiten in het Brokopondogebied (regio Midden), is een onderzoek naar huidige ondernemersactiviteiten in het Brokopondogebied nuttig om te zien of PAS hen kan ondersteunen. Verder is ook nagegaan welke NGO’s en organen van de overheid actief zijn op het gebied van ondernemerschap. Het onderzoek is afgerond. Hieruit kwam naar voren dat ondernemers begeleiding behoeven op het gebied van het schrijven van een gedegen bedrijfsplan. Men heeft geen overzicht t.a.v. uitgaven en inkomsten. Ook het maken van kostprijsberekeningen en het bijhouden van een gedegen administratie is een grote uitdaging voor de ondernemers. Samen met belanghebbenden wordt nagegaan, waar de PAS of andere NGO’s ondersteuning kunnen bieden aan de individuele ondernemers. De ervaring leert dat de ondernemers niet alleen korte trainingen maar juist langdurige begeleiding behoeven.

Bron: Jaarverslag 2009

Lijkbalseming Midden/Zuid 2009

In 2008 is de PAS in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname gestart met een onderzoek naar het maatschappelijke draagvlak voor het balsemen van lichamen (regio Midden en Zuid). In het binnenland is het bij overlijden moeilijk om een lichaam ‘in goede conditie’ te houden. Lijkbalseming is een gemakkelijke en goede manier om dat doel wel te bereiken, zodat er geen gezondheidsrisico’s ontstaan. In 2008 is het Brokopondo gebied bezocht. Het vervolgonderzoek is in 2009 uitgevoerd in het Boven Suriname gebied. Het onderzoek is in 2 fasen uitgevoerd. In de eerst fase zijn 18 dorpen aangedaan en zijn er 23 studenten ingezet om de interviews af te nemen. In de 2de fase hebben 26 studenten geparticipeerd. In totaal heeft het onderzoek 3 weken in beslag genomen. Inmiddels is het verslag beschikbaar, waaruit bleek dat er draagvlak is voor het balsemen van lichamen. Er worden nu financiële middelen gezocht om de gegadigden te trainen in het balsemen van lichamen.

Bron: Jaarverslag 2009

Trainingen algemeen 2009

De PAS geeft elk jaar een breed skala aan basistrainingen (alle regio’s) aan vertegenwoordigers van gemeenschappen. Behalve praktische trainingen als naai- en knipcursus of een bakkerstraining, worden er ook bedrijfskundige en landbouwkundige trainingen gegeven. In 2009 zijn daarbij nog trainingen voor kasboekhouding en kostprijsbepaling bij gekomen. In steeds meer gemeenschappen staan ondernemers op, die producten verkopen. Praktische ondersteuning en trainingen voor het bepalen van verkoopprijs, maar ook het aanleren van verkooptechnieken waren populair.

Bron: Jaarverslag 2009

Ondernemerschap 2009

Met de opstart van het microkredietenfonds in Suriname, maar ook door interesse van één van de projectleiders is er in 2009 veel aandacht uitgegaan naar ondernemerschap en ondernemersbegeleiding. Hieronder noemen we een aantal activiteiten, die in dit kader zijn uitgevoerd. Aan een ondernemer in houtbewerking uit het dorp Cottica a/d Lawa (regio Oost) is begeleiding geboden bij het zoeken naar krediet. Eerst is de ondernemer begeleid bij het opstellen van een bedrijfsplan. Er is bij verschillende kredietverstrekkers geïnformeerd naar voorwaarden en mogelijkheden. De ondernemer zal zelf een keuze maken uit de verschillende kredietverstrekkers. Verder zijn 3 potentiële ondernemers begeleid bij het schrijven van hun bedrijfsplan. Inmiddels hebben deze ondernemers via GODO een krediet ontvangen en worden zij begeleid bij de aflossing van het krediet. In het Boven-Suriname gebied (regio Zuid) zijn 3 pilots gestart. Iedere pilot vertegenwoordigt een branche. Deze zijn vrouwencentrum, toeristenkamp en begeleiding van een houtbedrijf met artistieke meerwaarde. De drie groepen ondernemers werden getraind en begeleidt in verantwoord ondernemen. Het bedrijfsplan vormde een belangrijk onderdeel van de training. In totaal hebben 15 personen meegedaan.

 Bron: Jaarverslag 2009

Kalesbaskreek toerisme 2009

In Kalebaskreek (regio West), een gemeenschap met 200 bewoners, is in 2008 gewerkt aan de realisatie van een toeristenverblijf. Dit project dat gefinancierd is door de UNDP is begin 2009 afgerond. Helaas was deze financiering niet voldoende om het gebouw volledig af te maken. In 2009 is dan ook naar financiering  gezocht voor de inrichting van het gebouw, waarbij Telesur en Staatsolie budget beschikbaar hebben gesteld voor de afbouw en inrichting van het gebouw. Gestaag werkt de gemeenschap verder aan het bouwen van hun toeristenverblijf. Inmiddels zijn de eerste gasten al geweest, dit was een echtpaar dat in oktober op Kalebaskreek is getrouwd.

Bron: Jaarverslag 2009

Podosirie regio Oost 2009

In 2007 heeft de PAS financiering van de IDB gekregen voor het versterken van de economische positie van de podosiriverwerkers in het Marowijnegebied (regio Oost). In het kader van het project hebben de verwerkers zich verenigd in een groep genaamd, Marwina Podosiri. In 2009 zijn er meetings geweest met de verwerkers te Albina en Moengo. Beide groepen worden begeleid bij het vergroten van hun afzet en het verbeteren van hun verpakkingsmateriaal. Moengo wordt begeleid bij gezamenlijke afzet van podosiri- sap in Paramaribo. Ook wordt het bestuur begeleidt in de uitoefening van haar taken. Beide groepen zijn getraind in productontwikkeling en werken hier serieus aan. Er is met de groep podosiri cake, podosiri jam en diksap gemaakt. De gezamenlijke verwerkingsunit in Moengo is helemaal afgebouwd. De vrouwen zijn gestart met hun eerste productie van sap en podosiritaart in de unit. Ter gelegenheid daarvan is er een tweedaagse meeting georganiseerd met alle leden, waarin op een creatieve manier de basis voor hun bedrijfsplan is opgezet. Tijdens deze meeting is er gebrainstormd over het product, afzetmogelijkheden, indeling van de unit, taakverdelingen en bedrijfsregels voor de unit. De leden kregen de gelegenheid om hun voorkeurstaken aan te geven. Aan de hand hiervan en de daadwerkelijke expertise heeft de eerste taakverdeling plaatsgevonden. De groep verwerkers in Albina hadden wat meer tijd nodig. De samenwerking wilde niet goed lukken. Wel heeft men deelgenomen aan alle gezamenlijke trainingen. Doordat de groep niet tot een gezamenlijke overeenkomst kwam, is de bouw van een verwerkingsunit uitgesteld. In 2010 zal dit onderdeel weer met de groep worden opgepakt. Binnen het podosiri -project wordt ook geëxperimenteerd met de productie van compost. Een lokale boer is bereid gevonden om actief te participeren in het experiment. Met hem is een overeenkomst gesloten, waarbij hij zijn terrein beschikbaar stelt voor het uitvoeren van het experiment en hij gedeeltelijk inkomt met materialen voor de bouw van een compostunit. Aan het eind van het experiment wordt de unit eigendom van de boer. Inmiddels is er een compostunit gebouwd terwijl de machine om compost te maken nog in ontwikkeling is. Dit experiment zal in totaal 2 jaar in beslag nemen.

Bron: Jaarverslag 2009